Szkoła Doktorska KUL prowadzi kształcenie w 11 dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o sztuce,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • prawo kanoniczne,
 • psychologia,
 • nauki teologiczne.

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL

Zarząd Szkoły Doktorskiej KUL

Dyrektor: Prof. dr hab. Mariola Łaguna

Rada Szkoły:

Dr hab. Leszek Adamowicz
Dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Dr hab. Michał Domagała
Dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
Prof. dr hab. Mariola Łaguna
Prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
Dr hab. Jan Szymczyk, prof. KUL
Prof. dr hab. Rafał Wnuk

SekretarzeMgr Agata Tymicka, Mgr Joanna Kopyść

Dwa tryby przygotowywania doktoratu

Zgodnie z obowiązującą ustawą, doktorat może być przygotowywany w dwóch trybach:

w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej – kształcenie odbywa się w trybie stacjonarnym (zajęcia realizowane są w dni robocze), trwa cztery lata, po których doktorant przedstawia rozprawę (może to uczynić także wyjątkowo już po trzecim roku kształcenia); doktoranci jako młodzi pracownicy naukowi oprócz realizacji programu kształcenia, zobowiązani są do prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji oraz angażowania się w inne aktywności na uczelni; mają pełne prawa studenckie oraz otrzymują stypendium doktoranckie, zgodnie z ustawą, przez pierwsze dwa lata kształcenia wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (aktualnie jest to 2371,70 PLN brutto), przez dwa kolejne lata – 57% wynagrodzenia profesora (3653,70 PLN brutto).

w trybie eksternistycznym – osoba zainteresowana uzyskaniem stopnia naukowego doktora w porozumieniu z opiekunem naukowym (potencjalnym promotorem) przygotowuje rozprawę doktorską; osoby te nie są formalnie doktorantami uczelni, nie otrzymują stypendium doktoranckiego i nie uczestniczą w zajęciach Szkoły Doktorskiej; postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane jest po złożeniu gotowej rozprawy doktorskiej; wymagane jest dokonanie opłaty za postępowanie w wysokości określonej ustawowo (obecnie jest to ok. 16.000 PLN). 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL

 

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Doktorskiej KUL na rok akademicki 2020/21.

Informacje na temat rekrutacji: http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

Uwaga: Zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zostaną uchwalone w lutym 2020 i ukażą się pod koniec  miesiąca.

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” odbywa się raz w roku. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów do dnia 30 kwietnia 2020 w sekretariacie Szkoły. Osoby, które zostaną przez MNiSW zakwalifikowane do programu, będą musiały przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej KUL, a po przyjęciu zrealizować 4-letni program kształcenia kończący się złożeniem doktoratu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy”

 

Lista kandydatów na promotorów w roku akademickim 2020/21

spełniających wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL – lista będzie aktualizowana.

Program

 

Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej na czterech kolumnach.

Kolumna 1. Kompetencje akademickie

Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy

Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne

Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne

Te cztery kolumny stanowią podstawę dla dążenia do prawdy i dzielenia się nią z innymi. Szczerze dążąc do prawdy poznajemy Prawdę wiekuistą.

W konstrukcji każdej kolumny można wyodrębnić trzy części, każdej z nich odpowiada specyficzny rodzaj zajęć:

a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów,

b. trzon – zajęcia do wyboru, w tym interdyscyplinarne

c. kapitel – aktywność własna doktoranta.

Tak, jak na takiej samej bazie mogą być budowane różne trzony i kapitele, tak duży wybór różnych zajęć i form aktywności pozwala na zindywidualizowanie programu, stosownie do potrzeb doktoranta.

Zajęcia realizowane są w dwóch ścieżkach językowych: polskiej i angielskiej.

Kontakt

Szkoła Doktorska KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, pokój GG-138
20-950 Lublin
tel.: +48 – 81 445 41 38; +48 – 81 445 41 39 
e-mail: phd@kul.pl

Sekretariat czynny w godzinach 9.00-14.00