O szkole

Szkoła Doktorska KUL działa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i prowadzi kształcenie w 11 dyscyplinach:
filozofia, nauki teologiczne,
historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce,
nauki prawne, prawo kanoniczne, 
nauki socjologiczne, pedagogika, 
psychologia.

Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej na czterech kolumnach.

 Program Szkoły Doktorskiej KUL

Program od 01.10.2021

Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej na czterech kolumnach.
Kolumna 1. Kompetencje akademickie
Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy
Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne
Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne
Te cztery kolumny stanowią podstawę dla dążenia do prawdy i dzielenia się nią z innymi. Szczerze dążąc do prawdy poznajemy Prawdę wiekuistą.

W konstrukcji każdej kolumny można wyodrębnić trzy części, każdej z nich odpowiada specyficzny rodzaj zajęć:
a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów,
b. trzon – zajęcia do wyboru, w tym interdyscyplinarne
c. kapitel – aktywność własna doktoranta.
Tak, jak na takiej samej bazie mogą być budowane różne trzony i kapitele, tak duży wybór różnych zajęć i form aktywności pozwala na zindywidualizowanie programu, stosownie do potrzeb doktoranta.

Zajęcia realizowane są w dwóch ścieżkach językowych: polskiej i angielskiej.

Pobierz PDF 

Lista przedmiotów do wyboru w roku akademickim 2021/22

 W roku akademickim 2021/22 zajęcia w Szkole Doktorksiej KUL odbywają się w trybie stacjonarnym w środy, czwartki i piątki.

Pobierz PDF

Regulamin

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL określa zasady jej funkcjonowania oraz odbywania kształcenia.

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL od 1.10.2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL od 1.10.2021

Władze

Dyrektor: prof. dr hab. Mariola Łaguna

Rada Szkoły:

Prof. dr hab. Mariola Łaguna
Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
Dr hab. Wacław Bąk
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Ks. dr hab. Maciej Hułas
Dr hab., prof.KUL Dorota Kudelska
Prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Dr hab., prof. KUL Krzysztof Mielcarek
Dr hab., prof. KUL Marek Piwowarczyk
Dr hab. Mieczysław Ryba
Dr hab., prof.KUL Ryszard Skrzyniarz
Dr hab., prof.KUL Piotr Zakrzewski

Sekretarze: mgr Agata Tymicka, mgr Joanna Kopyść, mgr Sabina Karp

Kandydat

Zapraszamy kandydatów do Szkoły Doktorskiej KUL !

Rekrutacja odbywa się
– w trybie regularnym,
– w trybie specjalnym.

W zakładce poniżej dostępna jest lista kandydatów na promotorów

Doktorat w Szkole Doktorskiej

Kształcenie Szkole Doktorskiej KUL odbywa się w trybie stacjonarnym, zajęcia realizowane są w dni robocze. Trwa cztery lata, po których doktorant przedstawia rozprawę (może to zrobić także wyjątkowo już po trzecim roku kształcenia). Doktoranci jako młodzi naukowcy w ramach realizacji programu kształcenia zobowiązani są do prowadzenia badań naukowych, przygotowywania publikacji oraz angażowania się w inne aktywności.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej KUL mają pełne prawa doktoranckie oraz otrzymują stypendium doktoranckie. Zgodnie z ustawą, przez pierwsze dwa lata kształcenia wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (aktualnie jest to 2371,70 PLN brutto), przez dwa kolejne lata – 57% wynagrodzenia profesora (3653,70 PLN brutto).

 

Doktorat w trybie eksternistycznym

Przygotowanie doktoratu w trybie eksternistycznym odbywa się poza Szkołą Doktorską KUL, jest koordynowane przez instytuty KUL uprawnione do nadawania stopnia doktora.

Realizując doktorat w trybie eksternistycznym osoba zainteresowana uzyskaniem stopnia naukowego doktora w porozumieniu z opiekunem naukowym (potencjalnym promotorem) przygotowuje rozprawę doktorską.
Osoby te nie są doktorantami uczelni, nie otrzymują stypendium doktoranckiego i nie uczestniczą w zajęciach Szkoły Doktorskiej.
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczynane jest po złożeniu rozprawy doktorskiej. Prowadzi je Rada Instytutu odpowiedniej dyscypliny, w której jest nadawany stopień doktora. Za przeprowadzenie postępowania pobierana jest opłata w wysokości określonej ustawowo (obecnie jest to ok. 16.000 PLN).
Informacji odnośnie realizacji doktoratu w trybie eksternistycznym udzielają odpowiednie Instytuty KUL, uprawnione do nadawania stopnia doktora.
Szczegóły procedury nadawania stopnia doktora regulują “Zasady nadawania stopni naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II”.

 

Doktorat wdrożeniowy

Program „Doktorat wdrożeniowy” skierowany jest do osób rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w kolejnym roku akademickim. Kandydat do programu musi być zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę, na rzecz którego opracowuje wdrożenie będące podstawą doktoratu. Jednocześnie realizuje program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL.

Rekrutacja do programu „Doktorat wdrożeniowy”
Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej KUL w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” odbywa się raz w roku. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów w sekretariacie Szkoły we wskazanym terminie (zgodnie z harmonogramem Ministerstwa). Osoby, które zostaną przez Ministerstwo zakwalifikowane do programu, będą musiały przejść rekrutację do Szkoły Doktorskiej KUL, a po przyjęciu zrealizować 4-letni program kształcenia kończący się złożeniem doktoratu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Doktorat wdrożeniowy” (edycja 2020)

 

Zasady rekrutacji

Senat KUL przyjął zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/22 do Szkoły Doktorskiej KUL.

Pobierz PDF

Rekrutacja odbywa się: 
– w trybie regularnym – elektroniczna rejestracja kandydatów w terminie 28.07-29.08.2021,
– w trybie specjalnym – po uzyskaniu finansowania zewnętrznego, np. ramach programu “Doktorat wdrożeniowy” – (zobacz zakładkę powyżej), umowy z instytucją finansującą (np. diecezją).

 Szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/22 do Szkoły Doktorskiej KUL znajdują się na stronie:

http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

System rekrutacyjny

Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie rekrutacji:

http://kandydat.kul.pl/doktoranckie/

Są tam także dostępne szczegółowe zasady oraz harmonogram rekrutacji.

 

Promotorzy

Lista kandydatów na promotorów spełniających wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL – lista będzie aktualizowana.

Zobacz pełną listę

Doktorant

Doktoranci Szkoły Doktorskiej KUL korzystają ze wszystkich przywilejów przysługujących doktorantom, jako młodym naukowcom.
W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej realizują program kształcenia oraz indywidualny plan badawczy, a ich postępy w pracy nad rozprawą doktorską oceniane są w trakcie oceny śródokresowej, a następnie na etapie recenzowania rozprawy doktorskiej.

Stypendia doktoranckie

Doktoranci Szkoły Doktorskiej mają pełne prawa studenckie oraz otrzymują stypendium doktoranckie. Zgodnie z ustawą:

– przez pierwsze dwa lata kształcenia wynosi ono 37% wynagrodzenia profesora (aktualnie jest to 2371,70 PLN brutto),

– po ocenie śródokresowej – 57% wynagrodzenia profesora (aktualnie jest to 3653,70 PLN brutto).

Granty, staże, nagrody

Doktoranci w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL mogą korzystać z różnych funduszy finansujących badania naukowe oraz inne działania.

Granty

– Granty NCN, zwłaszcza Preludium i Etiuda: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

– Granty innych agencji, np. NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy

– Granty wewnętrzne KUL (projekty interdyscyplinarne, dyscyplinowe, misyjne)https://www.kul.pl/subwencja-2020-granty-uniwersyteckie,art_85647.html

 Staże

– Staże Erasmus+

– Staże PROM

– Inne stypendia i staże

https://www.kul.pl/dzial-wspolpracy-z-zagranica,171.html

 

Nagrody

Doktoranci mogą przystępować do konkursu KUL o nagrody za najlepiej punktowane publikacje oraz nagrody im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej KUL za publikacje naukowe.

 

Indywidualny plan badawczy

Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy i składa go Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej KUL najpóźniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.

Harmonogram składania indywidualnych planów badawczych w roku akademickim 2020/21

• do 15 maja 2021 – złożenie projektu indywidualnego planu badawczego oraz propozycji składu komisji opiniującej
• 17-19 maja 2021 – powołanie komisji opiniującej
• 20 maja-19 czerwca 2021 – przeprowadzenie dyskusji i złożenie protokołu z posiedzenia komisji opiniującej
• do 6 września 2021 – ewentualne złożenie poprawionego indywidualnego planu badawczego
• 13-25 września 2021 – przeprowadzenie dyskusji i złożenie protokołu z drugiego posiedzenia komisji opiniującej poprawioną wersję indywidualnego planu badawczego
• do 30 września 2021 – złożenie finalnej wersji (papierowej, z podpisami) indywidualnego planu badawczego oraz podpisanie go przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej

 

Indywidualny plan badawczy określa:

1) termin złożenia rozprawy doktorskiej, nie dłuższy niż 4 lata od rozpoczęcia kształcenia;

2) harmonogram przygotowywania rozprawy doktorskiej, rozpisany na okresy nie dłuższe niż semestr;

3) termin oddania do druku co najmniej: a) 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, lub b) 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie są ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, albo rozdział w takiej monografii.

4) obowiązek przygotowania i złożenia najpóźniej w trzecim semestrze kształcenia wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej lub obowiązek udziału w realizacji projektu badawczego; jeśli doktorant nie otrzyma grantu, ma obowiązek złożyć ponownie wniosek w kolejnej edycji;

5) obowiązek uczestnictwa w konferencji naukowej – krajowej lub międzynarodowej;

6) obowiązek przygotowania recenzji naukowej;

7) obowiązek upowszechniania wyników działalności naukowej na zasadach otwartego dostępu;

8) w przypadku dyscyplin: nauki teologiczne i prawo kanoniczne – obowiązek uzyskania stopnia licencjatu kościelnego; 

9) ewentualne inne zadania, np. obowiązek udziału we współorganizowaniu konferencji naukowej, obowiązek odbycia stażu naukowego krajowego lub zagranicznego.

Przebieg realizacji prac ujętych w indywidualnym planie badawczym raportowany jest co roku w sprawozdaniu rocznym składanym wraz z opinią promotora lub promotorów.

 

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po zakończeniu 2 roku kształcenia. Odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza KUL. Doktorant przedstawia autoreferat prezentujący postęp prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej i realizacji innych obowiązków wynikających z indywidualnego planu badawczego. Następnie uczestniczy w dyskusji i odpowiada na pytania komisji.

Na ocenę śródokresową składają się:

1) ocena wystąpienia doktoranta przed komisją;

2) ocena realizacji indywidualnego planu badawczego, w szczególności: a) terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej; b) realizacja obowiązku złożenia wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej lub udziału w realizacji projektu badawczego;

3) ocena realizacji programu kształcenia.

Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza podwyższenie kwoty stypendium doktoranckiego.

Obrona rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska
Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozprawa doktorska powinna spełniać kilka warunków.
1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
Rozprawa powinna być przygotowana w języku polskim. Za zgodą rady instytutu rozprawa doktorska może być przygotowana w języku obcym.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w KUL
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a więc wszystkie etapy procedury, która prowadzi do obrony doktoratu i uzyskania tego stopnia, prowadzi Rada Instytutu odpowiedniej dyscypliny, w której jest nadawany stopień. Doktorant składa wniosek do Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rada Instytutu wyznacza 3 recenzentów spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, niebędących pracownikami KUL. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz zdała egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej.
Szczegóły procedury regulują Zasady nadawania stopni naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Diament

Program Diament Szkoły Doktorskiej KUL jest skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a w przyszłości podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL. Program ma charakter interdyscyplinarny i jest realizowany w dwóch cyklach:

– Kopalnia Diamentów,
– Szlifiernia Diamentów.

Kopalnia Diamentów

Kopalnia Diamentów to cykl skierowany do studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich oraz studiów jednolitych magisterskich. Ma na celu zainspirowanie do podjęcia własnych badań naukowych, przygotowywania publikacji, poznawania specyfiki pracy naukowej.

Szlifiernia Diamentów

Szlifiernia Diamentów to cykl skierowany do studentów studiów magisterskich drugiego stopnia oraz do studentów czwartego i piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Ma na celu zapoznanie ze Szkoła Doktorską, wsparcie w przygotowaniu własnego projektu badawczego (innego niż realizowany w ramach pracy magisterskiej) oraz dokumentów koniecznych na etapie aplikacji do Szkoły.

Rekrutacja do programu
  • Chciałbyś rozwijać swoje zainteresowania naukowe? 
  • Myślisz o tym, aby w przyszłości podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej?
  • Jeszcze nie masz pomysłu, jak się do tego najlepiej przygotować?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Programie Diament, który będzie realizowany w dwóch cyklach:

  • KOPALNIA DIAMENTÓW – cykl skierowany do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz studiów jednolitych magisterskich;
  • SZLIFIERNIA DIAMENTÓW – cykl skierowany do studentów studiów magisterskich drugiego stopnia oraz do studentów IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

W roku akademickim 2020/21 spotkania będą się odbywać online raz w miesiącu, w wymiarze 90 minut.

Pierwsze spotkanie informacyjne w roku 2020: 03.12.2020, godz. 19:00, platforma: Microsoft Teams, Kanał: Szkoła Doktorska Diament, kod dostępu: 9780wk3.

Mentor

Program Mentor Szkoły Doktorskiej KUL jest skierowany do promotorów i kandydatów na promotorów doktoratów realizowanych w ramach Szkoły.

Podczas spotkań dyskutowane są zagadnienia związane z kształceniem doktorantów oraz planowaniem ich pracy.

 

Spotkania promotorów

Spotkania informacyjne dla promotorów:

04.02.2021, godz. 17.00, na platformie Teams

15.12.2020, godz. 18.30, na platformie Teams

29.10.2020, godz. 17.00, na platformie Teams

27.02.2020, godz. 15.00, sala C-623

29.11.2019, godz. 11.40, sala CTW-220

 Na spotkaniach dyskutowane są kwestie opieki nad doktorantami w trybie przewidzianym przez nową ustawę, w tym m.in. kwestia przygotowania indywidualnego planu badawczego, oceny śródokresowej.

Finansowanie doktorantów

Kandydaci na doktorantów do Szkoły Doktorskiej KUL oprócz trybu rekrutacji regularnej, odbywającej się we wrześniu na kolejny rok akademicki, mogą być także przyjęci w ramach rekrutacji specjalnej. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji specjalnej jest pozyskanie zewnętrznego finansowania, w czym pomocy może udzielić przyszły promotor.

Dostępne źródła finansowania:
– Granty NCN, w ramach których można uwzględnić stypendia doktoranckie, zwłaszcza Preludium Bis, Sonata Bis, Opus, Harmonia, Maestro, Symfonia: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

– Granty NPRH: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

– Program “Doktorat wdrożeniowy”: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy
– Programy NAWA i inne programy agencji polskich: https://nawa.gov.pl/programy-nawa

– Programy agencji międzynarodowych