O szkole

     Szkoła Doktorska KUL działa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i prowadzi kształcenie w 16 dyscyplinach:

filozofia, nauki teologiczne,
historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce,
nauki prawne, prawo kanoniczne,
nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, ekonomia i finanse, nauki biologiczne, nauki o polityce i administracji, biologia medyczna, nauki biblijne.

 

Program od 01.10.2021

Unikalny program kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL odwołuje się do metafory świątyni opartej na czterech kolumnach.
Kolumna 1. Kompetencje akademickie
Kolumna 2. Upowszechnianie wiedzy
Kolumna 3. Kompetencje metodologiczne
Kolumna 4. Kompetencje specjalistyczne
Te cztery kolumny stanowią podstawę dla dążenia do prawdy i dzielenia się nią z innymi. Szczerze dążąc do prawdy poznajemy Prawdę wiekuistą.

W konstrukcji każdej kolumny można wyodrębnić trzy części, każdej z nich odpowiada specyficzny rodzaj zajęć:
a. baza – zajęcia obowiązkowe, wspólne dla wszystkich doktorantów,
b. trzon – zajęcia do wyboru, w tym interdyscyplinarne
c. kapitel – aktywność własna doktoranta.
Tak, jak na takiej samej bazie mogą być budowane różne trzony i kapitele, tak duży wybór różnych zajęć i form aktywności pozwala na zindywidualizowanie programu, stosownie do potrzeb doktoranta.

Zajęcia realizowane są w dwóch ścieżkach językowych: polskiej i angielskiej.

Pobierz PDF 

Program od 01.10.2024
Regulamin

Regulamin Szkoły Doktorskiej KUL określa zasady jej funkcjonowania oraz odbywania kształcenia.

Regulamin_szkoly_doktorskiej_KUL_2023

Rada Szkoły Doktorskiej KUL

Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej KUL:

Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski – Dyrektor Szkoły jako Przewodniczący Rady

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL – Prawo kanoniczne
Dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL – Psychologia
Prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee – Literaturoznawstwo
Ks. dr hab. Maciej Hułas – Socjologia
Dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL – Ekonomia i Finanse
Dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL – Nauki o Sztuce
Dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL – Nauki o Polityce i Administracji
Prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska – Językoznawstwo
Dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL – Nauki Biologiczne
Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL – Nauki Biblijne
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Pedagogika
Prof. dr hab. Marek Piwowarczyk – Filozofia
Dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL – Historia
Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki – Teologia
Dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Prawo

Ks. mgr Paweł Surowiec – predstawiciel doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej

 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej KUL

Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski

Kontakt mailowy: dyrektorsdkul@kul.lublin.pl 

Doktorant

IPB formularz 2023/2024
Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana po zakończeniu 2 roku kształcenia. Odbywa się przed komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza KUL. Doktorant przedstawia autoreferat prezentujący postęp prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej i realizacji innych obowiązków wynikających z indywidualnego planu badawczego. Następnie uczestniczy w dyskusji i odpowiada na pytania komisji.  Pozytywny wynik oceny śródokresowej oznacza podwyższenie kwoty stypendium doktoranckiego.

Formularz sprawozdania z realizacji IPB
Harmonogram przeprowadzania Oceny Śródokresowej 2024
Stypendium doktoranckie

Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje w szkole doktorskiej stypendium doktoranckie.

Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi:

  1. 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 3 466,90 zł brutto);
  2. 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (tj. aktualnie 5 340,90 zł brutto).
  3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209 ust. 4 pkt 1, tj. aktualnie o 1 040,07 zł brutto, zarówno przed, jak i po ocenie śródokresowej.

Wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi obecnie 9370 zł

 

Granty, staże, nagrody

Doktoranci w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej KUL mogą korzystać z różnych funduszy finansujących badania oraz inne działania naukowe.

Granty

Zewnętrzne

Granty NCN, zwłaszcza Preludium i Etiuda: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

Granty innych agencji, np. NAWA: https://nawa.gov.pl/naukowcy

Uwaga rekrutacja w ramach ” Preludium Bis ” https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=191112

Wewnętrzne Granty dla Szkoły Doktorskiej KUL (projekty interdyscyplinarne, dyscyplinowe, misyjne)https://www.kul.pl/subwencja-2020-granty-uniwersyteckie,art_85647.html

Staże

Staże Erasmus+, Staże PROM, Inne stypendia i staże

https://www.kul.pl/dzial-wspolpracy-z-zagranica,171.html

Nagrody

Doktoranci Szkoły Doktorskiej mają możliwość uczestniczenia w konkursie o przyznanie nagrody za publikacje naukowe im. Profesora Zbigniewa Zaleskiego. Te nagrody stanowią ważne wyróżnienie dla doktorantów, którzy osiągnęli znaczące rezultaty poprzez publikacje naukowe.

Regulamin nagrody

Obrona rozprawy doktorskiej

Rozprawa doktorska
Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozprawa doktorska powinna spełniać kilka warunków.
1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
Rozprawa powinna być przygotowana w języku polskim. Za zgodą rady instytutu rozprawa doktorska może być przygotowana w języku obcym.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w KUL
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a więc wszystkie etapy procedury, która prowadzi do obrony doktoratu i uzyskania tego stopnia, prowadzi Rada Instytutu odpowiedniej dyscypliny, w której jest nadawany stopień. Doktorant składa wniosek do Dyrektora odpowiedniego Instytutu. Rada Instytutu wyznacza 3 recenzentów spośród osób posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, niebędących pracownikami KUL. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz zdała egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej.
Szczegóły procedury regulują Zasady nadawania stopni naukowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Promotor
Informacje dla promotorów

Promotorem może być osoba posiadająca:

1) stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w dyscyplinie, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora, z zastrzeżeniem ust. 5, albo osoba nieposiadająca stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli rada instytutu będącego organem nadającym stopień naukowy uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska;

2) aktualny dorobek naukowy rozumiany jako opublikowanie w ciągu czterech lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wyznaczenie na promotora co najmniej trzech publikacji spośród następujących kategorii:

a) artykuł w czasopiśmie z aktualnie obowiązującej listy ministerialnej;

b) monografia naukowa opublikowana w wydawnictwie znajdującym się na ministerialnej liście wydawnictw naukowych;

c) rozdział w monografii naukowej opublikowanej w wydawnictwie znajdującym się na ministerialnej liście wydawnictw naukowych;

3) doświadczenie w skutecznym aplikowaniu o granty badawcze co najmniej na szczeblu ogólnopolskim – kierownik lub wykonawca w grancie badawczym. W szczególnych przypadkach, na wniosek kandydata do szkoły doktorskiej pozytywnie zaopiniowany przez odpowiednią radę instytutu, rada szkoły doktorskiej może odstąpić od tego wymogu.

Wymagania określone w ust. 2 pkt 1-3 muszą być spełnione łącznie. Spełnienie wymagań stwierdza rada instytutu uprawnionego do nadawania stopnia doktora.

W przypadku, jeśli kandydat na promotora nie spełnia warunku określonego w § 10, pkt. 2, ust. 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL, składa oświadczenie potwierdzające uzyskanie w okresie obejmującym rok, w którym wniosek jest składany oraz ostatnie dwa lata kalendarzowe poprzedzające moment złożenia wniosku (2021-2023) co najmniej 140 punktów za co najwyżej 3 publikacje, zgodnie z obowiązującymi ministerialnym wykazami czasopism i wydawnictw, w tym co najwyżej jedną monografię naukową.

Promotorzy

Lista kandydatów na promotorów spełniających wymagania Regulaminu Szkoły Doktorskiej KUL  

Zobacz pełną listę

Finansowanie doktorantów

Kandydaci na doktorantów do Szkoły Doktorskiej KUL oprócz trybu rekrutacji regularnej, odbywającej się we wrześniu na kolejny rok akademicki, mogą być także przyjęci w ramach rekrutacji specjalnej. Warunkiem przystąpienia do rekrutacji specjalnej jest pozyskanie zewnętrznego finansowania, w czym pomocy może udzielić przyszły promotor.

Dostępne źródła finansowania:
– Granty NCN, w ramach których można uwzględnić stypendia doktoranckie, zwłaszcza Preludium Bis, Sonata Bis, Opus, Harmonia, Maestro, Symfonia: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy

– Granty NPRH: https://www.gov.pl/web/nauka/narodowy-program-rozwoju-humanistyki/

– Program „Doktorat wdrożeniowy”: https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-programie-doktorat-wdrozeniowy
– Programy NAWA i inne programy agencji polskich: https://nawa.gov.pl/programy-nawa

– Programy agencji międzynarodowych

 

Diament

Program Diament Szkoły Doktorskiej KUL jest skierowany do studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania naukowe, a w przyszłości podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej KUL. Program ma charakter interdyscyplinarny i jest realizowany w dwóch cyklach:

– Kopalnia Diamentów,
– Szlifiernia Diamentów.

Kopalnia Diamentów

Kopalnia Diamentów to cykl skierowany przede wszystkim do wszystkich studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, a także do absolwentów oraz pracowników naszego uniwersytetu. Celem Kopalni Diamentów jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy naukowej. Zajęcia prowadzone dla uczestników Kopalni mają za zadanie zainspirować do podjęcia własnych badań naukowych oraz przygotowania publikacji naukowych. Zaplanowane warsztaty stanowią unikalną okazję do rozwoju umiejętności badawczych, które będą stanowić swoistą bazę dla początkujących naukowców.

Terminy warsztatów w 2024 roku:

1. „Interdyscyplinarność w pracy naukowej” – 21.03.2024 r., godz. 17:00

2. „Jakiej metodologii potrzebuje współczesny naukowiec?” – 11.04.2024 r., godz. 15:00

3. „Rzemiosło naukowego pióra. Jak pisać artykuły naukowe?” – 24.04.2024 r., godz. 16:00

4. „Autoprezentacja: skuteczne wystąpienia i prezentowanie projektów naukowych” – 07.05.2024 r. – godz. 17:00.

Szlifiernia Diamentów

Szlifiernia Diamentów to moduł skierowany przede wszystkim do studentów, a także do absolwentów oraz pracowników KUL, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej KUL. Moduł ten ma na celu zapoznanie ze Szkołą Doktorską a także bezpośrednie przygotowanie do procesu rekrutacyjnego, w szczególności wsparcie w przygotowaniu własnego projektu badawczego (którego przedłożenie jest jednym z wymogów rekrutacyjnych) oraz dokumentów koniecznych na etapie aplikacji do Szkoły. Dzięki zaplanowanym warsztatom studenci będą mieli możliwość poznać specyfikę kształcenia w Szkole Doktorskiej oraz dowiedzieć się, jak najlepiej przygotować się do rekrutacji. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie edukacją w Szkole Doktorskiej, ograniczoną liczbę miejsc a także specyficzną formę rekrutacji, moduł ten może znacznie przyczynić się do zwiększenia szans kandydata w trakcie naboru, poprzez poszerzenie jego kompetencji w zakresie wymogów rekrutacyjnych Szkoły.

Rekrutacja do programu

Kilka słów o tegorocznym Programie:
1. Kopalnia Diamentów – moduł skierowany do wszystkich studentów, absolwentów, pracowników KUL zainteresowanych zapoznaniem się ze specyfiką pracy naukowej. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano 4 warsztaty:
1) Interdyscyplinarność w pracy naukowej.
2) Jakiej metodologii potrzebuje współczesny naukowiec?
3) Autoprezentacja: skuteczne wystąpienia i prezentowanie projektów naukowych.
4) Rzemiosło naukowego pióra. Jak pisać artykuły naukowe?
Warsztaty będą odbywać się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Teams, na kanale Diament Szkoły Doktorskiej KUL – Kopalnia Diamentów (kod do zespołu zostanie podany przyjętym uczestnikom razem z informacją o terminach warsztatów). 

2. Szlifiernia Diamentów – moduł skierowany do potencjalnych kandydatów do Szkoły Doktorskiej KUL, w szczególności studentów, absolwentów oraz pracowników naszego uniwersytetu, zainteresowanych przede wszystkim przebiegiem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej i formułą kształcenia w niej. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano 4 warsztaty:
1) Kształcenie w Szkole Doktorskiej – zarys programu
2) Poszukiwanie inspiracji do badań oraz wyszukiwanie wartościowych źródeł naukowych
3) Przygotowanie projektu badawczego na potrzeby rekrutacji do SD
4) Rozmowa rekrutacyjna i CV naukowe
Spotkania odbywać się będą w formie online (za pośrednictwem platformy Teams) na kanale Szlifiernia Diamentów 2023/2024 (kod zespołu zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom wraz z informacją o rozpatrzeniu ich aplikacji).

Cykle warsztatów przygotowanych w ramach Programu Diament będą przeprowadzane w semestrze letnim, daty oraz godziny kolejnych warsztatów będą podawane uczestnikom na bieżąco. Terminy spotkań będą ustalane wspólnie z zaproszonymi ekspertami, w związku z czym zastrzegamy sobie możliwość zmiany tematyki oraz kolejności odbywania się wymienionych spotkań.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich warsztatach (dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność) oraz oddanie wszystkich prac domowych, które będą zadawane po każdym warsztacie. Celem prac domowych jest utrwalenie wiedzy zdobytej na warsztacie, a także uzyskanie cennego feedbacku.

STER

Regulamin przyznawania stypendiów finansowanych dla najlepszych doktorantów
Ogłoszenia o konkursie dla doktorantów na stypendia wyjazdowe oraz udział w międzynarodowej szkole letniej
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów wyjazdowych
Regulamin przyznawania stypendiów w międzynarodowych szkołach